Summary
Publication Type
Journal Article
Citation
Youjun Huang, Lihong Xiao, Zhongren Zhang, Rui Zhang, Zhengjia Wang, Chunying Huang, Ren Huang, Yumeng Luan, Tongqiang Fan, Jianhua Wang, Chen Shen, Shenmei Zhang, Xinwang Wang, Jennifer Randall, Bingsong Zheng, Jiasheng Wu, Qixiang Zhang, Guohua Xia, Chuanmei Xu, Ming Chen, Liangsheng Zhang, Wenkai Jiang, Lizhi Gao, Zhiduan Chen, Charles A Leslie, L J Grauke, Jianqin Huang, The genomes of pecan and Chinese hickory provide insights into Carya evolution and nut nutrition, GigaScience, Volume 8, Issue 5, May 2019, giz036, https://doi.org/10.1093/gigascience/giz036
References
InterPro results(s)
Give Feedback!